Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Bedrijfsmaatschappelijk Werk Midden Nederland

Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld

Kamer van Koophandel               65762479

Registerplein, beroepsregistratie 461001677

Bank:Knab         NL37 KNAB 0255 3085 74

Hierna te noemen: BMW Midden Nederland

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

 • BMW Midden Nederland: gevestigd te Barneveld, Kamer van Koophandel nr.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich met naam en adres aan BMW Midden Nederland bekend maakt en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten sluit met BMW Midden Nederland.
 • Partijen: Opdrachtgever en BMW Midden Nederland.
 • Offerte: een aanbod tot overeenkomst, die door BMW Midden Nederland wordt uitgebracht.
 • Overeenkomst: een getekende offerte door de opdrachtgever, deze geaccordeerde offerte wordt bevestigd door BMW Midden Nederland.
 • Werkdagen: werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag (9:30-17:00 uur), met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen. Inzet buiten deze tijd is in overleg mogelijk, dan geldt een toeslag van 30% op de geldende uurtarieven.
 • Cliënt: Werknemer van de opdrachtgever

 

 1. Toepasselijkheid
  • Alle offertes en bevestigde offerte alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de overeenkomsten die BMW Midden Nederland met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met BMW Midden Nederland te worden overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Eventuele afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor BMW Midden Nederland slechts bindend indien en voor zover BMW Midden Nederland zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen reachten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.
  • Door een afspraak te maken over een door BMW Midden Nederland te leveren dienst en/of door ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per email of enigerlei andere wijze gegeven opdrachten.
  • Indien BMW Midden Nederland schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
  • Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met BMW Midden Nederland zijn aangegaan en voorts de personen, die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door BMW Midden Nederland geleverde diensten.
  • Onder BMW Midden Nederland wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van BMW Midden Nederland de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

 

 1. Aanbieding, aanvaarding opdrachten
  • Alle door BMW Midden Nederland aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door BMW Midden Nederland gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en gelden voor de duur van twee maanden.
  • Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met BMW Midden Nederland eerst dan tot stand nadat BMW Midden Nederland een opdracht schriftelijk, per email dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door BMW Midden Nederland bindt slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de eigenaar.
  • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • BMW Midden Nederland is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
  • BMW Midden Nederland is bevoegd (indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal BMW Midden Nederland hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

 

 1. Tarieven en bijkomende kosten
  • Tarieven worden berekend over de daadwerkelijk gebruikte uitvoertijd van een consult met cliënt, overleg met leidinggevende of schriftelijke terugkoppeling aan werkgever bij intake en afsluiting. Voor de intake wordt inclusief consult en terugkoppeling standaard 2 uur gerekend. Bij alle andere consulten zal 1,25 a 1,5 uur gebruikelijk zijn. Een consult is opgebouwd uit het voeren van het consult met de cliënt en de daarbij behorende rapportage.
  • Tarieven zijn exclusief eventuele reistijd vanaf vestigingsplaats van BMW Midden Nederland en reiskosten, indien opdrachtgever de dienstverlening op een andere locatie dan de vestigingsplaats van BMW Midden Nederland wil laten plaatsvinden.
  • Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari gewijzigd worden, dit wordt door BMW Midden Nederland uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.

 

 1. Annuleren
  • Ingeval annulering door cliënt of opdrachtgever plaatsvindt binnen 24 uur voor de geplande afspraak, wordt 0,75 uur doorberekend.
  • Voor trainingen geldt dat vergoed moet worden:

25% van het totaalbedrag bij annulering tot drie weken voor aanvang opdracht;

50% van het totaalbedrag bij annulering tot twee weken voor aanvang opdracht;

100% van het totaal bedrag bij annulering binnen twee weken voor aanvang opdracht.

 

 1. Overmacht
  • Indien BMW Midden Nederland bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen heeft BMW Midden Nederland het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan zoals in de overeenkomst afgesproken, is BMW Midden Nederland gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief aan te bieden.
  • Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van BMW Midden Nederland kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring of ernstige familie omstandigheden.

 

 1. Aansprakelijkheid / gezondheidstoestand
  • Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. BMW Midden Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of andere schade dan ook, welke direct of indirect het gevolg zijn van de door BMW Midden Nederland geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
  • Indien ondanks het bepaald in lid 1 wordt vastgesteld dat BMW Midden Nederland aansprakelijk is, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht.

 

 1. Klachten
  • Klachten worden door BMW Midden Nederland slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan BMW Midden Nederland schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
  • Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na verzenddatum van de factuur.
  • Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van BMW Midden Nederland te hebben erkend. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens BMW Midden Nederland. Indien de klacht door BMW Midden Nederland gegrond wordt bevonden is BMW Midden Nederland uitsluitend verplicht de door BMW Midden Nederland vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

 

 1. Betaling / rente en kosten / geschillen
  • Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van BMW Midden Nederland te geschieden op bankrekening:
  • Bij non-betaling, niet tijdige en/of niet volledige betaling is BMW Midden Nederland bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
  • Indien BMW Midden Nederland tegen een opdrachtgever die in verzuim is, overgaat tot incasso- of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te incasseren of in te vorderen bedrag met een minimum van €150 per geval, met dien verstande dat BMW Midden Nederland gerechtigd is betaling door de opdrachtgever van de werkelijk gemaakte incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%.
  • Op de rechtsverhoudingen tussen BMW Midden Nederland en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Geschillen tussen cliënt en/of opdrachtgever en BMW Midden Nederland zullen in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet lukt zal mediation gezocht worden. Indien dit niet afdoende is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door het beroepsregister een andere rechtsgang dwingend voorschrijft.

 

 1. Slotbepalingen
  • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
  • De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat overige bepalingen respectievelijk, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, worden vernietigd of buiten beschouwing worden gelaten.
  • Indien BMW Midden Nederland in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemen voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze worden niet van toepassing zouden zijn of dat BMW Midden Nederland het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
  • BMW Midden Nederland is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.