Verzuim als keuze

Ziekmelden of doorgaan?

Ik ga ervan uit dat verzuim in organisaties voor een belangrijk deel beïnvloedbaar is, omdat het te maken heeft met gedrag van mensen. Iedereen is wel eens ziek en heeft zo nu en dan last van meer of minder ernstige gezondheidsklachten. Van mensen met vergelijkbare klachten blijkt de een wel en de ander niet te verzuimen. En wanneer zij wel verzuimen, hebben zij niet per definitie hetzelfde verzuimpatroon.Verzuim impliceert dus een gedragskeuze: “Meld ik me ziek met deze klacht of niet?” “ Hoe lang blijf ik thuis met deze klachten?”.

Ziekteverzuim-

Complexe oorzaken

Als we er vanuit gaan dat verzuim te definiëren is in termen van gedrag en dat gedrag beïnvloedbaar is, ligt het voor de hand te zoeken naar achterliggende factoren die het verzuimgedrag beïnvloeden. Er zijn tientallen redenen waarom mensen verzuimen. Verzuim is vrijwel nooit het gevolg van één aanwijsbare oorzaak. Ik zie verzuimgedrag als het resultaat van een complexe samenloop van gezondheidsklachten, persoonlijkheidsaspecten, factoren in de werksfeer en omstandigheden in de privé-sfeer. Een organisatie heeft met name invloed op de factoren in de werksfeer die een rol spelen bij de keuze om wel of niet te verzuimen. Eigenlijk gaat het erom de inzetbaarheid van mensen te stimuleren in plaats van te focussen op de afwezigheid. Het gaat dus om het realiseren van verzuimreductie via een verbeterde inzet van medewerkers.

Samen verantwoordelijk

Het is daarom goed om de aandacht te vestigen op het vergroten van werkplezier en betrokkenheid met het eigen werk en de organisatie. En op ieder aanspreken op de persoonlijke verantwoordelijkheid tot het leveren van een bijdrage aan verzuimreductie. Dit betekent dus ook dat je als leidinggevende een medewerker mag aanspreken op privé-omstandigheden die maken dat hij frequent verzuimt, ter ondersteuning kun je eventueel bedrijfsmaatschappelijk werk aanbieden. In mijn opvatting zijn de medewerkers vanaf het begin van het traject partner van het management bij het bereiken van een lager verzuim: zij worden aangesproken om mee te werken aan het verbetertraject en dragen bij door suggesties en hun inbreng. Met deze gratis tool kun je mogelijke stressoren en energiebronnen samen in beeld brengen en een plan bedenken.

Cultuuromslag nodig

Is er een omslag nodig in de cultuur, bij medewerkers en/of leidinggevenden om hier meer bewust mee bezig te zijn? Dat is iets waar veel organisaties mee worstelen. Ook dat is iets waar bedrijfsmaatschappelijk werk in kan ondersteunen! Daarnaast kunnen wij leidinggevenden trainen in het voeren van verzuimgesprekken. Neem gerust contact op om te overleggen.

Nieuws archief