Financiële problemen bij werknemers grote kostenpost voor werkgevers

Bericht van het NIBUD:

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).

79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon. Nibud adviseert bedrijven preventiebeleid te ontwikkelen om hogere kosten te voorkomen.

Hoge kosten en mogelijk ontslag

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen. Uit de peiling van het Nibud en Divosa blijkt voor het eerst welke kosten voor werkgevers hiermee gepaard gaan. Het verwerken van één loonbeslag kost voor 50% van de bedrijven maximaal een uur. Voor 25% echter tussen de 1 en 3 uur en een kwart geeft aan er zelfs meer dan 3 uur mee bezig te zijn. Een grote kostenpost, vooral gezien het gegeven dat de helft van de bedrijven een stuk of 10 loonbeslagen per jaar afhandelt.

De (financiële) impact op het bedrijf is echter nog groter als er gekeken wordt naar het ziekteverzuim en de afname van productiviteit van werknemers. Het ziekteverzuim van de werknemers ten gevolge van financiële problemen schat de helft van de werkgevers in op 9 dagen of meer. Het verlies aan productiviteit wordt door de helft van de deelnemers geschat op 20 procent of meer. Bij een fulltime aanstelling betekent dat dus 1 dag waarop de werknemer niet productief werkt. Het Nibud ziet een oplossing voor deze hoge kosten door te investeren in preventie en adviseert bedrijven de kosten en baten hiervan goed in beeld te brengen. De financiële problemen drukken namelijk zwaar op de werkgever en zijn voor 30% van de werkgevers zelfs reden tijdelijke contracten van deze werknemers niet te verlengen.

Preventiebeleid

Slechts 13% van de werkgevers in de peiling voert preventief beleid uit. 30% van de ondervraagden geeft aan de werknemers wel te willen ondersteunen maar niet te weten hoe ze dat kunnen aanpakken. Reden voor het Nibud de dienstverlening aan werkgevers nog verder uit te breiden. Het Nibud biedt daarom nu gratis materialen voor werkgevers aan op Nibud.nl/werkgevers. Daarnaast adviseert het Nibud een Peiling op maat uit te laten voeren. Het Sociaal Fonds Taxi was hierin de eerste en kreeg naar aanleiding van deze eigen peiling praktische handvatten om met de financiële problemen van zijn werknemers aan de slag te gaan. Het belangrijkste advies voor werkgevers is om met de werknemer in gesprek te gaan om problemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Een Nibud-coach kan voor bedrijven een antwoord zijn op de vraag hoe ze dit moeten aanpakken.

Oorzaken voor financiële problemen

De belangrijkste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is volgens de werkgevers een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67%). 60% van de werkgevers geeft aan dat de betreffende werknemers op te grote voet leven of slordig zijn in hun administratie (55%). Ook geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat een gebrek aan vaardigheden een oorzaak van het probleem is. Volgens het Nibud is hier nog winst te behalen, door tijdig in te grijpen en de werknemer te begeleiden.

Sociale Werkvoorziening

De peiling is niet alleen onder reguliere bedrijven gehouden, ook is er gekeken naar financiële problemen bij bedrijven in de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). De uitkomsten van deze peiling laten zien dat SW-bedrijven vaker in aanraking komen met financiële problemen van werknemers dan werkgevers van reguliere bedrijven (100% vs. 79%). Als oorzaak van de problemen bij de werknemers van SW-bedrijven worden psychologisch redenen en het niet begrijpen van brieven van instanties het meest genoemd. Er is dan ook een grote behoefte bij de SW-bedrijven aan voorlichting voor werknemers in de vorm van materialen of een cursus. Ook deze bedrijven vinden op de nieuwe pagina Nibud.nl/werkgevers (gratis) voorlichtingsmaterialen die zij kunnen gebruiken binnen hun bedrijf, materialen voor zowel P&O-professionals als werknemers.

Over de peiling

In totaal hebben 547 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling deelgenomen. De peiling onder SW-bedrijven is ingevuld door 80 professionals. De peiling is uitgevoerd in samenwerking met Divosa in de periode van 12 september tot 16 oktober 2012.

Nieuws archief